banner - exlibris 1

Historie S. F. B.

Zveřejněno: úterý 10. říjen 2006

Společnost Františka Bílka: historie

 

Společnost Františka Bílka (dále jen Společnost) je občanským sdružením přátel díla Františka Bílka (1872 – 1941), významného českého umělce a čelného představitele symbolismu. Cílem Společnosti je prohlubovat znalost života a díla Františka Bílka a jeho blízkých přátel a seznamovat veřejnost doma i v zahraničí s jeho uměleckým a duchovním odkazem. K dalším důležitým úkolům patří sledování stavu Bílkových děl (tvorby), popř. děl s jeho osobou spojených, a upozorňovat na nedostatky při jejich uchovávání nebo údržbě, prosazovat případnou nápravu a podílet se na péči o ně.

Společnost byla oficiálně registrována dne 7. 3. 1991, ale přípravný výbor pracoval již od ledna 1990 a v témže roce také organizoval první veřejné akce. Přání založit tuto společnost vyslovila již v 50. letech Berta Bílková, vdova po F. Bílkovi, ale realizace byla možná až po změně společenských poměrů v roce 1989. Podrobnosti o založení Společnosti si můžete přečíst v rozhovoru s prvním předsedou Společnosti, panem Přibyslavem Šimicem, ve Zprávách Společnosti č. 31 (viz Zpravodaj – Archiv Zpráv).

Předsedou společnosti v letech 1991 až 2003 byl Přibyslav Šimice, v letech 2003 až 2013 Aleš Nevečeřal a od roku 2013 je předsedou František Kožíšek.

Společnost naplňuje své poslání především skrze následující činnosti:

  • Pořádá přednášky, diskusní semináře, výstavy, veřejná vystoupení a exkurze zaměřené na poslání Společnosti. Spolupracuje na pořádání obdobných akcí připravovaných jinými institucemi.

  • Pro své členy pravidelně vydává zpravodaj Zprávy Společnosti F. Bílka, postupně vytváří webovské stránky věnované osobě F. Bílka.

  • Vydává publikace příslušného zaměření, včetně reprodukcí Bílkových grafických listů, nebo se podílí na jejich vydávání.

  • Podporuje práce příslušného badatelského charakteru, snaží se přispět k vytvoření faktografického a bibliografického archivu.

  • Spolupracuje s podobně zaměřenými společnostmi a organizacemi jako jsou např. Společnost Otokara Březiny, Společnost J. B. Foerstera, Společnost Anny Pammrové, Svatobor, Lyra Pragensis ad., a také s institucemi, v nichž jsou uložena Bílkova díla.Informace o aktivitách Společnosti v minulých letech naleznete ve zpravodaji „Zprávy Společnosti Františka Bílka“, který Společnost pravidelně vydává pro své členy od roku 1994 (viz Zpravodaj – Archiv Zpráv na www.spol-fb.cz).